تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
علم حدیث 
دانشگاه اسلامی (الحره) هلند 
0.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00